Anasayfa 2019-11-07T12:15:01+00:00

 

 

Hakkımızda

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23.06.2015 tarihinde kurulan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezinin (DESAM) temel hedef ve değerleri, insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştiren,ulusal ve uluslararası disiplinler arasında işbirliğine önem veren ve kurumsallığı benimsemiş bir merkez olmaktır.

Misyon & Vizyon 
Merkezin misyonu, sağlık alanında çalışma yapacak gelişmelere ve yeniliklere açık tüm araştırmacılara temel ve deneysel araştırmalar konusunda eğitimler vermek, sağlık alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda bilgi aktarımı için ortam sağlamak ve çalışmalar yapmak, klinik kullanıma girmesi planlanan yeni ilaçların etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde üretimini gerçekleştirmek, deney hayvanları ve gönüllüler üzerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Merkezin Vizyonu, Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmaktır.

 

 

Yönetim

 

Prof. Dr.
Tamer ŞANLIDAĞ

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak., Lefkoşa

 

Prof. Dr.
Seda VATANSEVER

CBÜ Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa

 

Prof. Dr.
Murat SAYAN

Kocaeli Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD, Kocaeli

 

Doç. Dr.Dilber Uzun ÖZŞAHİN

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fak., Lefkoşa

 

Doç. Dr.Mahmut Çerkez ERGÖREN

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak., Lefkoşa

Merkezin Yönetim Organları;

 1. Müdür

 2. Müdür yardımcısı (ları)

 3. Yönetim Kurulu

 4. Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkezin yönetim organları Rektörlük tarafından belirlenir.

DESAM Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ (Başkan)

 2. Prof. Dr. Seda VATANSEVER (Üye)

 3. Prof. Dr. Murat SAYAN (Üye)

 4. Doç. Dr. Dilber Uzun ÖZŞAHİN (Üye)

 5. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN (Üye)

 

 

Amaçlar

1. Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

2. Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak.

3. Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak,

4. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak.

5. Sağlık alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tüm altyapı (biyoinformatik, donanım) – üstyapı (kurumsal, erişim, paylaşım) önlemlerini almak.

6. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, akademi, okul, seminer, sempozyum, kongre ve sertifikasyon gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek.

7. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, değişim programları geliştirmek.

8. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmektir.

 

Faaliyetler ve Sunumlar

 

 

Birimler

 1. Biyoteknoloji-biyomühendislik NEU3D Laboratories Doç. Dr. Emil MAMMADOV
 2. Araştırma Laboratuvarı Birimi (ALBİ); kök hücre, PCR ve moleküler genetik analiz alanlarında yapılan araştırmalar için gerekli alt yapıya sahiptir. Kök hücre, kanser ve çeşitlik konularda genetik araştırmalar yapılmaktadır. Bu birim, çalışmalarını araştırmacıların hizmetine sunar, çalışmaları denetler, resmi olarak kaydeder ve saklar. Doç. Dr. Eda BECER
 3. Araştırma Laboratuvarı Birimi: Moleküler Tıp;kalıtsal hastalıkların altında yatan patolojik durumun genetik etyolojisinin belirlenmesi alanında hizmet vermeyi hedefleyen laboratuvarımızın toplumumuzda nadir rastlanan kalıtsal hastalıkların araştırma çalışmalarını Italya’da bulunan MAGI Nadir ve Genetik Tanı Merkezi ile birlikte yürütmektedir. Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı’nda, hastalıkların moleküler etyopatogenezinin araştırılması temel olarak DNA ve RNA izolasyonu ve analizi, mutasyon tanı ve polimorfizm karakterizasyonu, DNA dizileme ve gen ekspresyonu kantitasyonu yapılmaktadır. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN
 4. Araştırma Laboratuvarı Birimi: Anti-Mikrobial; Antimikrobiyal Araştırma Laboratuvarı, hızla yaygınlaşan dirençli patojenik mikroorganizmalara karşı etkili yeni antimikrobiyal ajan keşfi ve geliştirilmesi konusunda hizmet vermeyi amaçlayan laboratuvardır. Doğal ürün kaynaklı bileşiklerin antibakteriyel, antiviral ve antiparaziter aktivitelerinin araştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanısıra, mikrobiyal patogenez mekanizmalarının ve enfeksiyonlarda öne çıkan virulans faktörlerinin araştırılmasına ve enfeksiyonların tedavisinde inovatif yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır.Yrd. Doç. Dr. Buket BADDAL 
 5. Sürekli Eğitim Birimi (SEBİ); kurs, atölye, seminer vb toplantıları planlar, koordine eder ve eğitimleri düzenler.Doç. Dr. Dilber Uzun ÖZŞAHİN
 6. Öğrenci Proje Birimi (OPBİ); sağlık alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik çalışan birimdir. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesini sağlar. Proje, kurs, atölye, seminer ve buna benzer çalışmalar yürütmektedir. Arş. Gör. Nazife SULTANOĞLU

 

Araştırma Grupları

 1. Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu:Prof. Dr. H. Seda Vatansever(grup lideri), Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Sevda Lafçı Fahrioğlu
 2. Kök Hücre Araştırma Grubu:Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam
 3. Patojen Dinamikleri Araştırma Grubu:Prof. Dr. Murat Sayan(grup lideri), Yrd. Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, Araş. Gör. Nazife Sultanoğlu
 4. Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu:Prof. Dr. Evren Hıncal(grup lideri), Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade, Dr. Farauk Saad Tijani
 5. Biyoinformatik ve Hesapsal Biyoloji Araştırma Grubu:Doç. Dr. Kerem Teralı(grup lideri), Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Dr. Pierpaolo Maisano Delser (Trinity College Dublin, Ireland & University of Cambridge, United Kingdom), Dr. Raheleh Rahbari (The Welcome Sanger Institute , United Kingdom), Araş. Gör. Niyazi Şentürk
 6. Obezite ve Kanser Araştırma Grubu:Doç. Dr. Eda Becer(grup lideri), Dr. Serhan Özveren
 7. Mikrobiyal Patogenez Araştırma Grubu:Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ(grup lideri), Dr. Buket Baddal, Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz
 8. Doğal Ürünler Araştırma Grubu :Prof. Dr. İhsan Çalış(grup lideri), Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Araş. Gör. Azmi Hanoğlu, Araş. Gör. Duygu Yiğit Hanoğlu
 9. Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu:Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören(grup lideri), Prof. Dr. Munis Dündar (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye), Dr. Matteo Bertelli (MAGI Group of Research, Diagnosis, Treatment Genetic and Rare Diseases, Italy), Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Bil. Uzm. Gülten Tuncel
 10. Reprodüktif Tıp Araştırma Grubu:Doç. Dr. Pınar Tulay (grup lideri), Yrd. Doç. Dr. Burcu Özbakır, Dr. Cenk Özay, Dr. Deniz Balcı
 11. Tıpta Yapay Zeka Araştırma Grubu:Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin(grup lideri), Doç. Dr. Emil Mammadov, Doç. Dr. Kamil Dimililer, Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu, Yard. Doç. Dr. Yöney Kırsal Ever, Yard. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Kübra Tuncal, Nurullah Akkaya, Dr. Gürkan Ünsal
 12. Fuzzy Araştırma Grubu:Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin(grup lideri), Araş. Gör. Berna Uzun, Rukkayya Salawu, Mustapha Taiwo

 

 

İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138

Lefkoşa / KKTC

Mersin 10 – TÜRKİYE

Tel: +90 (392)  223 64 64 /3044

© Copyright 2019 | Near East Technology