Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu

Prof. Dr. Evren Hıncal
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade (bilgen.kaymakamzade@neu.edu.tr), Uz. Nezihal Gökbulut (nezihal.gokbulut@neu.edu.tr)

Grubumuzun hangi yönde ilerleyeceği ve gelecekte nerede olacağı  bu kapsamda misyon, vizyon ve değerlerimiz ile stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Misyonumuz, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yaptığı araştırmalarla  insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak, ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır. Vizyonumuz ise bilim için geniş bir yelpazede araştırma, yayın, öğretim ve danışmanlık hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası konularda rekabet edebilen, matematik alanında öne çıkan, saygın, tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Değerlerimiz; etik değerler, dürüstlük, katılımcılık, yenilikçilik, sürekli gelişme, hayat boyu öğrenme, kaliteye önem verme, girişimcilik, başarı odaklılık, vizyonun paylaşılması ve toplumsal sorumluluktur. Koşulların sürekli değiştiği, rekabetin de buna bağlı olarak değiştiği bir ortamda bilimsel faaliyet yapan örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri ve amaçlarına başarı ile ulaşabilmeleri, stratejik yönetim anlayışının benimsenmesine ve başarı ile uygulanmasına bağlıdır. Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü olarak bu değişimin yönetilebilmesi bölümümüz için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle bölümümüzün stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarında üst yönetime önemli sorumluluklar düşmektedir. Yönetim bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için bölümün yapısını, faaliyetlerinin niteliklerini ve niceliklerini yeterli ölçüde bilmek, anlamak ve takip etmek durumundadır. Bununla beraber dış çevresel fırsat ve tehditler ile iç çevresel üstünlük ve zayıflıklar bölüm yararına en uygun biçimde değerlendirilmelidir. Bu şekilde ortaya konulan stratejik analize uygun stratejik planlama gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı, Matematik Bölümünün bir alt grubu olan modelleme grubunun  2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planlama sürecini sistem bütünlüğü içerisinde vermektir. Bu kapsamda grubumuzun 2018 yılı itibariyle mevcut durumu değerlendirilerek gelecekteki durumu planlanmıştır. Bu plan, aşağıdaki sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır.

 1. Niçin/Neden varız? Matematik Modelleme Grubunun misyon ve temel amaçlar nelerdir?
 2. Neredeyiz? Matematik Modelleme Grubunun mevcut durumu nedir?
 3. Nereye ulaşmak istiyoruz? Grubun stratejik yönlendirmesi, vizyonu, değerleri,

Stratejik Plan
Tecrübeli ve dinamik bir yönetim kadrosuna sahip olması. Şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışına sahip olması. Bölüm olarak uzun yıllara dayanan bir yönetim kültürünün mevcut olması Bölüm yönetiminin yeniliklere açık olması. Öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan bir yönetim anlayışının varlığı. Bölüm yönetiminin akademik personel ile karşılıklı güvene dayalı sağlam ilişkisinin olması. Bölümde daha önce yöneticilik yapmış çok sayıda öğretim üyesinin olması.

Matematik modelleme grubu olarak 2019-20 yılı hedeflerimiz aşağıda verilmiştir.

 • SIR modellemesini daha geniş sağlık alanında uygulamak
 • Controllability Teorisini sağlık alanındaki verileri üzerine uygulamak
 • Matematik Modelleme Grubunu seminerler düzenleyerek daha geniş kitlelere tanıtmak ve projeler üretmek.
 • Mevcut yayın ve atıf sayısını artırmak
 • rarası kurumlarca desteklenen proje sayısını arttı
 • TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje sayısı artırmak
 • BAP tarafından kabul edilen proje sayısı artırmak
 • Bilimsel toplantılara katılımı artırmak